PUUR! IS 5 JAAR

Puur.nl Puur.nl Puur.nl

Garantie

1.              PUUR! Sanitair & Tegels levert alleen goederen van A-klasse kwaliteit en garandeert dan ook dat deze voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan zijn gesteld en vrij zijn van gebreken.

2.              In den beginsel wordt er op de door PUUR! Sanitair & Tegels geleverde goederen een garantie gegeven van vijf jaar. Tenzij uitdrukkelijk schrimelijk anders overeengekomen, geldt onderstaand systeem voor de garantie.

 - Tot één jaar na factuurdatum:

De kosten van reparatie respectievelijk vervanging, met inbegrip van vracht- en voorrijkosten komen voor rekening van PUUR! Sanitair & Tegels.

- Na één jaar en tot twee jaar na factuurdatum:

De kosten van reparatie respectievelijk vervanging, met inbegrip van vracht- en voorrijkosten komen voor 2/3 gedeelte voor rekening van PUUR! Sanitair & Tegels.

- Na twee jaar en tot drie jaar na factuurdatum:

De kosten van reparatie respectievelijk vervanging, met inbegrip van vracht- en voorrijkosten komen voor 1/3 gedeelte voor rekening van PUUR! Sanitair & Tegels.

 - Na drie jaar en tot en met vijf jaar na factuurdatum:

De kosten van reparatie respectievelijk vervanging, met inbegrip van vracht- en voorrijkosten komen voor 1/3 gedeelte voor rekening van PUUR! Sanitair & Tegels.

3.              De datum van indiening van de klacht door de klant is beslissend voor de toepassing van bovengenoemd systeem.

4.              Indien door de fabrikant van de goederen een verdergaande garantie wordt gegeven aan PUUR! Sanitair & Tegels geldt deze garantie ook voor de klant.

5.              De klant kan nimmer een beroep doen op de garantie wanneer het gebrek en/of gebreken is ontstaan als gevolg van onjuiste montage, onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik of wanneer zonder schriftelijke toestemming van PUUR! Sanitair & Tegels de klant of derden wijzigingen hebben aangebracht dan wel hebben trachten aan te brengen aan het product en/of producten en/of dit product en/of producten hebben aangewend voor doeleinden waar dit product en/of producten niet voor zijn bestemd.

  • +20 jaar ervaring
  • 5 jaar pure garantie
  • 3 Fysieke showrooms